ریل مینیاتوری Miniature railway

وع ورق: گالوانیزه گرم

ضخامت ورق:  0/9

Sheet Type:Hot Galvanized

0.9:Sheet thickness

برای مشاهده عکس و اطلاعات بیشتر بر روی ریل مینیاتوری کلیک نمایید.

For photos and more information click on the Miniature railway